Om oss

FAT:s medlemmar representerar över 30 språk

Vissa translatorer är auktoriserade både till och från ett visst språk. Somliga är auktoriserade till eller från flera språk. Den statliga auktorisationen gäller endast mellan svenska och ett annat språk.

Auktorisation borgar för kvalitet

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet efter att översättaren har godkänts i krävande prov.

Yrkesetiska regler i fokus vid varje uppdrag

FAT:s yrkesetiska regler beskriver kortfattat de viktigaste yrkesetiska principerna. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt och ska enligt förordning följa god translatorssed. Kammarkollegiet ger ut en vägledning som redovisar vad kollegiet anser vad detta krav innebär.

» Läs mer

Sök translator

Välj språk som du behöver översätta till
Välj språk som du behöver översätta från

Om oss svenska